Mályi Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

Óvodai beiratkozás 2015/2016 nevelési évre

Kedves Szülők!

 A 2015/2016-os tanévre az óvodai beiratkozás időpontja:

  2015. május 4-7-ig, 8.00. – 16.00. -ig

   2015. május 8 – án, 8.00 – 13.00. -ig

 Beiratkozás helyszíne:

Mályi Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde                                              3434 Mályi, Móra Ferenc u. 26.

Az óvodai beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:

– gyermek születési anyakönyvi kivonata,                                                    – szülő, illetve (amennyiben van) gyermekének személyi azonosítója (személyi igazolvány),                                                                                                       -szülő és gyermekének lakcímét igazoló dokumentum,                                – gyermek TAJ kártyája,                                                                                                    – sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata,                                                                              – elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogának igazolása (közös felügyeleti jog esetén a másik fél beleegyező nyilatkozatát kell csatolni).

Kérem, hogy a beiratkozáskor gyermeküket is hozzák magukkal!

Beiratkozáskor minden esetben lakhelyükhöz tartozó körzetes óvodát keressék fel először! Az ott kapott kikérővel kérhetik másik óvodában is gyermekük felvételét.

  Várjuk Önöket szeretettel!

                                                                  Faragó Lászlóné – Intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ

A gyermekek felvételéről, átvételéről az óvoda vezetője dönt az általa vezetett intézmény vonatkozásában, az  indítható csoportok számának ismeretében. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdése szerinti bizottságot szükséges szervezni, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság tagjai: az Oktatási Bizottság elnöke (akadályoztatása esetén az általa megjelölt Oktatási bizottsági tag), az óvodai munkaközösség vezetők, az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője, vagy az általa kijelölt köztisztviselő.

A tankötelezettség fogalma szorosan értelmezve az iskolához kapcsolódik, de mivel óvodai nevelésben is kötelező részt venni egy bizonyos életkortól, érdemes az óvodai nevelés kezdetét is e téma keretében tárgyalni.

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A köznevelési törvény ad arra is lehetőséget, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető véleménye alapján. Ez logikusan azt jelenti, hogy a felmentés kérvényezésére az óvodába való jelentkezés után kerülhet sor.

A jogszabály alapján arra is lehetőség van, hogy a harmadik életév betöltése előtt kezdjen valaki óvodába járni, ennek feltétele, hogy az óvoda az összes óvodai nevelésre kötelezett felvétele után még rendelkezzen szabad férőhellyel, illetve hogy a gyermek fél éven belül betöltse harmadik életévét.

A törvény 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.